Rumah > tentang kami > terns dan syarat

Zhejiang Mesa Sanitary Co., ltd

Terma dan syarat


1.GENERAL

1.1 MESA Bath Inc. ("MESA" atau "kami") mengekalkan laman web www, mesashower.com dan semua laman web yang berkaitan termasuk www.zjmesa.com, untuk hiburan, maklumat, pendidikan, dan komunikasi pengguna Laman Web (" anda "atau" anda ").

1.2 Akses dan penggunaan Laman Web dan mesej, maklumat, data, teks, grafik, imej, gambar, ilustrasi, perisian atau kandungan lain yang tersedia melalui Laman Web (secara kolektif, "Kandungan") adalah tertakluk kepada terma dan syarat ini "Terma dan Syarat") dan semua undang-undang yang berkenaan. Dengan mengakses dan melayari Laman Web, anda menerima, tanpa batasan atau kelayakan, Terma dan Syarat. Jika anda tidak bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat, anda tidak boleh menggunakan Laman Web atau mengakses Kandungan.

1.3 Jika anda mempunyai soalan mengenai mana-mana Terma dan Syarat ini, sila hantarkan permintaan untuk penjelasan kepada MESA menggunakan borang Sokongan yang disediakan.


2.DISCLAIMERS DAN PEMBATASAN LIABILITI
2.1 Walaupun MESA berusaha untuk memasukkan maklumat terkini dan tepat pada Laman Web, Laman Web dan Kandungan disediakan "SEBAGAIMANA ADANYA" dan sebagai asas yang tersedia, dan apa-apa akses kepada, penggunaan, pengubahsuaian atau pergantungan pada Laman Web dan Kandungan adalah pada risiko tunggal anda. MESA dan rakan kongsi, pemberi lesen, ejen, penyedia kandungan, pembekal perkhidmatan, pekerja, pegawai, pengarah atau wakilnya ("Wakil MESA") sama sekali tidak menjamin ketepatan maklumat tersebut, dan juga Wakil MESA atau MESA tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang terkandung di dalam Laman Web, kerana Wakil-wakil MESA dan MESA tidak boleh dan tidak menjamin dan tidak membuat apa-apa, dan dengan nyata menafikan, semua representasi, jaminan, perjanjian dan syarat, nyata atau tersirat, melalui undang-undang atau sebaliknya, berkenaan dengan Laman Web atau Kandungan, termasuk: (i) apa-apa waranti tersirat dan syarat-syarat kebolehdagangan, kualiti dagangan, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau pelanggaran, atau sebarang perwakilan tersirat atau jaminan yang timbul daripada prestasi, berurusan atau penggunaan perdagangan; (ii) bahawa Laman Web atau Kandungan akan memenuhi keperluan (atau organisasi anda atau syarikat) anda atau akan serasi dengan komputer anda atau syarikat anda atau syarikat itu) atau kelengkapan berkaitan, peralatan fotografi atau perisian; (iii) bahawa Laman Web atau Kandungan adalah tepat, sah, boleh dipercayai, sahih, semasa atau lengkap; (iv) bahawa Laman Web akan terus beroperasi, beroperasi tanpa gangguan atau bebas daripada kesilapan; atau (v) bahawa bahan pelayaran anda yang dipaparkan di Laman Web tidak akan melanggar hak pihak ketiga yang tidak dimiliki oleh MESA.

2.2 Selain itu, Wakil MESA dan MESA tidak mewakili atau waranti bahawa Laman Web atau Kandungan sesuai atau tersedia untuk digunakan di mana-mana lokasi. Mengakses Laman Web atau Kandungan dari lokasi di mana kandungannya haram adalah dilarang. Mereka yang memilih untuk mengakses Laman Web atau Kandungan dari lokasi selain Kanada melakukannya atas inisiatif mereka sendiri dan bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang tempatan.

2.3 Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap apa-apa dan semua tuntutan dan tuntutan yang dibuat oleh mana-mana orang lain yang timbul daripada, berkaitan dengan, atau berkaitan dengan penggunaan Laman Web, Pengubahsuaian Pengguna (seperti yang ditakrifkan di bawah di Seksyen 6.1) atau Kandungan; pelanggaran Terma dan Syarat anda; pelanggaran atau pelanggaran hak orang lain; atau pelanggaran mana-mana undang-undang sivil atau jenayah yang berkenaan. Wakil MESA dan MESA menafikan sebarang tanggungjawab dan tanggungjawab terhadap semua perkara tersebut.

2.4 Anda bersetuju bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap tindakan dan komunikasi yang dijalankan atau dihantar semasa penggunaan Laman Web, Pengubahsuaian dan Kandungan Pengguna dan anda akan mematuhi semua undang-undang yang terpakai atau mungkin digunakan untuk penggunaan atau aktiviti anda pada Laman Web atau berkenaan dengan Kandungan atau Pengubahsuaian Pengguna. MESA mungkin menyiasat kejadian yang mungkin melibatkan pelanggaran undang-undang tersebut, dan mungkin melibatkan, dan bekerjasama dengan, pihak berkuasa penguatkuasa undang-undang dalam mendakwa pengguna yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. MESA berhak pada bila-bila masa untuk mendedahkan apa-apa maklumat (termasuk maklumat peribadi anda) mengenai penggunaan Laman Web atau Kandungan anda (termasuk apa-apa pelanggaran yang diandaikan undang-undang yang berkenaan), dalam setiap kes yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai, perlu untuk memenuhi permintaan yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.

2.5 Melayari laman web anda dilakukan dengan risiko anda sendiri. Sama ada MESA atau mana-mana pihak lain (termasuk Wakil MESA) yang terlibat dalam membuat, menghasilkan, atau menghantar Laman Web akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerugian atau kerosakan (termasuk kerosakan langsung, sampingan, berbangkit, tidak langsung, teladan, istimewa atau punitif) yang timbul atau berkaitan dengan, akses anda kepada, atau penggunaan, atau sebarang kesulitan, kelewatan akses atau penggunaan kepada, Laman Web, Kandungan, Pengubahsuaian Pengguna, sebarang kandungan laman web yang dipaut atau kegagalan laman web tersebut (termasuk kerosakan yang dialami akibat daripada peninggalan atau ketidaktepatan dalam laman web atau kandungan tersebut, atau penghantaran maklumat sulit atau sensitif ke atau dari laman web tersebut), walaupun Wakil MESA atau MESA telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan atau kerugian sedemikian atau jika kerosakan atau kehilangan telah dapat dijangka.

2.6 Di samping itu, Wakil-wakil MESA dan MESA tidak bertanggungjawab, dan tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan kepada, atau virus atau kod berniat jahat atau merosakkan yang mungkin menjejaskan peralatan komputer anda atau harta lain anda (atau organisasi anda atau syarikat) akaun akses anda kepada, penggunaan, muat turun, atau melayari di Laman Web, Kandungan atau Pengubahsuaian Pengguna. Anda bertanggungjawab untuk melaksanakan prosedur dan pos pemeriksaan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan khusus anda untuk pencegahan kod pencemaran atau pemusnahan sedemikian, dan untuk ketepatan input dan output data, dan untuk mengekalkan cara luar ke Laman Web untuk pembinaan semula sebarang data yang hilang .


2.7 Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, MESA tidak mengambil sebarang liabiliti mengenai pemasang pihak ketiga yang dibenarkan bagi produk MESA. MESA mengambil langkah yang munasabah untuk melatih pemasang pihak ketiga yang dibenarkan, tetapi tindakan, ketinggalan, kesalahan dan kecuaian berada di luar kawalan MESA dan merupakan liabiliti tunggal dan eksklusif pemasang pihak ketiga yang dibenarkan. MESA tidak mengesahkan, menjamin atau mengambil tanggungjawab untuk kerja mana-mana pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang dibenarkan atau ejen mereka. Sebarang pertunangan oleh anda pemasang pihak ketiga yang sah untuk kerja akan semata-mata di antara anda dan pihak ketiga sedemikian, dan tidak semestinya MESA menjadi pihak kepada atau bertanggungjawab di bawah penglibatan itu untuk sebarang kerja yang dilakukan. Setiap waranti pemasang pihak ketiga yang sah mungkin berbeza-beza. MESA tidak bertanggungjawab terhadap jaminan yang dikeluarkan oleh pemasang pihak ketiga, tetapi hanya waranti sendiri sebagai pengeluar produknya.


2.8 Penyenaraian pemasang pihak ketiga yang sah disediakan untuk kemudahan anda sahaja, dan kemasukan pemasang pihak ketiga dalam senarai ini tidak menjadi cadangan oleh MESA. Setiap pemasang pihak ketiga adalah kebimbangan perniagaan yang bebas, dan anda harus menjalankan penyelidikan atau penyiasatan yang anda percayai sesuai sebelum kontrak dengan satu atau lebih pemasang pihak ketiga tersebut.


3. BUKA KEPADA LAMAN WEB

3.1 MESA boleh mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa. Anda terikat dengan mana-mana semakan dan oleh itu secara berkala akan melawat halaman ini untuk mengkaji semula Terma dan Syarat semasa. Sila semak Terma dan Syarat ini setiap kali anda melawat Laman Web sebagai versi terkini Terma dan Syarat ini akan terpakai untuk lawatan tersebut. Jika apa-apa istilah, syarat atau apa-apa perubahan kepada Terma dan Syarat tidak boleh diterima oleh anda, anda mesti menghentikan penggunaan laman web tersebut dengan segera. Penggunaan laman web anda yang berterusan selepas apa-apa perubahan yang dipaparkan akan menjadi penerimaan perubahan tersebut. Terma dan Syarat hanya digunakan untuk penggunaan Laman Web anda dan tidak mengubah syarat atau syarat perjanjian lain yang mungkin anda miliki dengan MESA.

3.2 MESA boleh, pada bila-bila masa tanpa notis atau liabiliti, dan atas apa jua sebab, menamatkan, mengubah, menggantung atau menghentikan apa-apa aspek Laman Web. MESA berhak, dengan budi bicara mutlaknya, untuk membetulkan apa-apa kesilapan atau ketinggalan dalam mana-mana bahagian Laman Web pada bila-bila masa tanpa notis, tetapi mengesahkan bahawa ia tidak mempunyai kewajipan untuk berbuat demikian. MESA dan penyedia perkhidmatannya juga berhak untuk menamatkan penggunaan Laman Web anda seperti yang dinyatakan di bawah tajuk "Penamatan Penggunaan"


4.COMMUNICATIONS
4.1 Tertakluk kepada mana-mana undang-undang yang terpakai (dan, dalam hal maklumat peribadi, keperluan Pernyataan Privasi (seperti yang ditakrifkan di bawah di Bahagian 10.1), sebarang komunikasi yang dihantar oleh atau kepada anda melalui Laman Web atau MESA, sama ada yang diminta oleh MESA atau sebaliknya , adalah pada dasar yang tidak sulit dan MESA bebas untuk menggunakan dan mendedahkan kandungan mana-mana komunikasi sedemikian, termasuk apa-apa idea, ciptaan, konsep atau pengetahuan yang dinyatakan di dalamnya, untuk apa-apa tujuan termasuk membangunkan, mengilang dan / atau pemasaran barang dan perkhidmatan anda bersetuju untuk tidak menegaskan apa-apa hak pemilikan apa-apa jenis dalam komunikasi tersebut (termasuk hak cipta, cap dagangan, paten, persaingan yang tidak adil, hak moral, atau kontrak tersirat) dan anda dengan ini mengetepikan hak moral yang memihak kepada MESA dan juga hak untuk menerima sebarang pertimbangan kewangan atau pertimbangan lain berhubung dengan komunikasi tersebut.

4.2 Lebih jauh lagi di atas, MESA tidak menerima atau mempertimbangkan idea, cadangan atau bahan lain yang tidak diminta dalam sebarang format ("Idea Tidak Diminta"), termasuk Idea yang Tidak Diminta untuk kempen pengiklanan baru, promosi baru, produk atau teknologi baru atau lebih baik, peningkatan produk, proses, bahan, rancangan pemasaran atau nama produk baru. Melainkan dinyatakan sebaliknya secara bertulis oleh MESA, sila jangan hantar sebarang Idea Tidak Diminta, termasuk karya seni kreatif asli, cadangan atau karya lain. Tujuannya adalah untuk mengelakkan kemungkinan salah faham atau pertikaian apabila produk atau strategi pemasaran MESA mungkin kelihatan sama dengan idea-idea yang dikemukakan kepada MESA. Jika, walaupun permintaan kami bahawa anda tidak menghantar Idea Tidak Diminta anda, anda masih menghantar sebarang Idea Tidak Diminta, maka tanpa menghiraukan kandungan komunikasi anda kepada MESA, anda bersetuju bahawa:
Anda memindahkan, menyerahkan dan menyampaikan kepada MESA semua hak, hak milik dan kepentingan di seluruh dunia kepada Idea Tidak Diminta secara percuma dan jelas dari semua bebanan, termasuk berkenaan dengan semua hak harta intelektual tanpa memberikan pampasan kepada anda atau orang lain, tanpa apa-apa liabiliti, dan bebas dari sebarang kewajipan keyakinan atau tugas lain di pihak MESA atau penggantinya atau penerima; dan
anda mewakili dan menjamin bahawa anda akan mengetepikan semua hak moral (termasuk hak untuk dikaitkan dengan Idea Tidak Diminta) dalam Idea Tidak Diminta apabila penyerahannya kepada mana-mana Laman Web atau kepada MESA.

4.3 Semua maklumat yang anda berikan melalui Laman Web atau berkaitan dengan apa-apa bahan yang dikemukakan, mestilah benar, tepat, terkini dan lengkap, dan jika berkenaan, mesti dikemaskini oleh anda dengan segera apabila berlakunya apa-apa perubahan dalam maklumat tersebut.

4.4 MESA dan penyedia perkhidmatannya bergantung pada maklumat yang anda berikan. Anda akan bertanggungjawab ke atas apa-apa dan semua kerugian, kerosakan, atau kos tambahan yang anda, MESA atau penyedia perkhidmatannya atau orang lain mungkin dikenakan akibat penyerahan anda tentang apa-apa maklumat palsu, salah atau tidak lengkap atau kegagalan anda untuk mengemas kini apa-apa maklumat yang anda Hantar melalui Laman Web.


5. PENGGUNAAN YANG DIBENARKAN
5.1 Anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh dilesenkan, boleh dibatalkan dan terhad untuk menyalin, memuat turun, memaparkan pada komputernya, mencetak, dan menggunakan Kandungan hanya untuk tujuan maklumat dan semata-mata untuk: ( a) kegunaan peribadi anda; atau (b) penggunaan dalaman organisasi atau syarikat anda. Kecuali seperti yang terkandung di sini, tiada penggunaan lain dibenarkan.

5.2 Semua hak yang tidak diberikan secara nyata oleh Terma dan Syarat adalah dikhaskan untuk MESA.


6. PENGGUNAAN TERHAD
6.1 Anda tidak boleh mengubah Kandungan dari borang seperti yang dibentangkan di Laman Web tanpa mengakui sumber Kandungan yang diubah suai ("Pengubahsuaian Pengguna"). Mana-mana Pengubahsuaian Pengguna hendaklah dibuat semata-mata setakat yang perlu untuk menyesuaikan Kandungan kepada penggunaan peribadi anda sendiri organisasi atau penggunaan dalaman syarikat tertakluk kepada Seksyen 5.1 di atas. Mana-mana Pengubahsuaian Pengguna tidak akan mengubah, mengedit atau memadam apa-apa hak cipta, tanda dagangan, nama dagangan, tanda perkhidmatan, atau mana-mana notis atau legenda proprietari lain yang terdapat di mana-mana Kandungan.

6.2 Anda mungkin tidak:
termasuk apa-apa Kandungan di dalam atau dengan apa-apa produk atau perkhidmatan yang anda atau organisasi atau syarikat anda mencipta atau mengedar kecuali MESA sebaliknya bersetuju secara bertulis;
menyalin mana-mana Kandungan ke laman web anda sendiri atau mana-mana laman web lain kecuali MESA bersetuju secara bertulis;
menggunakan Laman Web dalam apa jua cara yang boleh merosakkan, melumpuhkan, melampau, menjejaskan, mengganggu keselamatan, memberi kesan negatif terhadap fungsi, atau sebaliknya menyalahgunakan, sumber sistem, akaun, pelayan, rangkaian, tapak gabungan atau yang berkaitan dengan laman web, yang berkaitan kepada atau boleh diakses melalui Laman Web (termasuk memuat naik, menghantar atau menghantarnya ke laman web virus komputer, kuda Trojan, cacing atau fail lain atau program komputer yang berpotensi berbahaya, mengganggu atau merosakkan atau yang mungkin mengenakan beban yang tidak munasabah atau tidak seimbang pada Infrastruktur laman web atau menggunakan mana-mana robot, labah-labah atau program atau peranti automatik yang lain, atau proses manual untuk memantau, menyalin, meringkaskan, atau mengeluarkan maklumat dari Laman Web atau Kandungan keseluruhan atau sebahagiannya);
menggunakan Laman Web, Kandungan atau Pengubahsuaian Pengguna dengan apa-apa cara yang melanggar hak undang-undang mana-mana orang lain (termasuk hak privasi dan keperibadian, hak cipta, hak moral dan hak harta intelektual lain), yang menyalahi undang-undang, yang melanggar mana-mana hak MESA, rakan kongsi, pemberi lesen, penyedia kandungan, penyedia perkhidmatan atau kontraktor, yang dilarang dalam Terma dan Syarat (termasuk dengan mengakses Laman Web dari mana-mana lokasi di mana akses tersebut adalah haram atau dilarang), yang tidak beretika, tidak senonoh, menyakitkan hati , memfitnah, menghina, kasar, mengancam, lucah, tidak senonoh, lucah, lucah, seksual eksplisit, seksis, rasis, kebencian, menyerang, mengganggu, menyerang hak privasi orang lain (ini termasuk posting apa-apa bahan yang menggambarkan, menggalakkan, menunjukkan, menganjurkan atau cenderung menghasut apa-apa kelakuan sedemikian), yang sebaliknya adalah tidak menyenangkan atau yang tidak menghormati hak dan kepentingan undang-undang orang lain ;
menggunakan Laman Web, Kandungan atau Pengubahsuaian Pengguna dalam sebarang pemadanan data atau perlombongan data, termasuk pengumpulan atau penggunaan maklumat mengenai pengguna lain (termasuk alamat e-mel mereka) tanpa persetujuan mereka;
menyiarkan atau menyerahkan apa-apa bahan kepada Laman Web yang akan melanggar mana-mana sekatan yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat;
melainkan jika MESA sebaliknya bersetuju secara bertulis, menggunakan Laman Web untuk tujuan komersil atau aktiviti, kecuali untuk membuat transaksi komersil dengan MESA, termasuk: (i) menjual atau menawarkan untuk menjual apa-apa barang atau perkhidmatan; (ii) meminta pengiklan atau penaja; (iii) menjalankan peraduan, permainan atau perjudian atau menawarkan hadiah, anugerah atau apa-apa insentif lain kepada mana-mana orang; (iv) memaparkan spanduk pengiklanan atau penajaan, termasuk yang dihasilkan oleh spanduk atau perkhidmatan pertukaran link; (v) meminta derma; atau (vi) penggunaan surat sampah tanpa izin atau tidak diminta, spam, surat berantai, skim piramid atau apa-apa bentuk permintaan lain; atau
menggunakan Laman Web dengan apa-apa cara yang boleh: (i) membahayakan, mengancam, mengganggu, menyalahgunakan atau menakut-nakuti orang lain dengan apa jua cara atau melibatkan bahan yang menggambarkan, mempromosikan, menggalakkan, menunjuk, menganjurkan atau cenderung menghasut pelakuan jenayah atau aktiviti lain yang menyalahi undang-undang, keganasan, kebencian, kekejaman atau diskriminasi terhadap mana-mana individu atau kumpulan, atas apa-apa sebab, atau apa-apa tindakan kekejaman terhadap haiwan; (ii) mencairkan atau susut nama dan reputasi MESA, mana-mana Markah (seperti yang ditakrifkan di sini), rakan kongsi, pemberi lesen, penyedia kandungan, penyedia perkhidmatan atau kontraktornya, sebagaimana yang berkenaan; (iii) mengganggu penggunaan dan kesenangan orang lain di Laman Web atau Internet secara amnya; (iv) mengakibatkan pemintasan atau pelanggaran apa-apa pengesahan pengguna, kata laluan, langkah keselamatan atau kawalan mengenai Laman Web atau mana-mana sumber internet atau sistem komputer yang lain; (v) menyembunyikan atau menyalahkan pengarang atau asal mana-mana mesej atau komunikasi, atau yang meniru mana-mana orang, atau yang menyatakan secara palsu atau sebaliknya menggambarkan hubungan dengan mana-mana orang lain, termasuk mana-mana Wakil MESA; atau (vi) menzahirkan imej mana-mana orang atau maklumat peribadi tentang mana-mana orang (seperti nama, nombor telefon, alamat e-mel, alamat pos, insurans sosial atau nombor keselamatan lain) tanpa kebenaran orang itu.

6.3 Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di sini, tidak ada Kandungan yang boleh disalin, dijual semula, diterbitkan, diedarkan, diterbitkan semula, dimuat turun, dipaparkan, dikirim atau dihantar dalam apa-apa bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk elektronik, mekanik, fotokopi, rakaman atau sebaliknya, tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada MESA atau pemilik hak harta intelek.

6.4 Anda tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis daripada MESA, "cermin" apa-apa Kandungan pada mana-mana pelayan lain.


7. MAKLUMAT PROGRAMETER
7.1 Anda bersetuju bahawa semua Kandungan dilindungi oleh hak cipta (sama ada didaftarkan atau yang timbul dalam undang-undang umum atau di bawah undang-undang sivil yang berkenaan) dan dimiliki atau dikawal oleh MESA. Anda akan mengakui sumber mana-mana Kandungan yang digunakan oleh anda mengikut Terma dan Syarat.

7.2 Butiran hak cipta dan kebenaran boleh didapati apabila diminta atau seperti yang ditunjukkan di Laman Web. Sebarang penyalinan, pengagihan semula, pengilangan atau pengubahsuaian Laman Web atau Kandungan yang tidak dibenarkan oleh mana-mana orang mungkin melanggar undang-undang perdagangan dan / atau undang-undang hak cipta dan boleh menyebabkan orang itu melakukan tindakan undang-undang. Anda bersetuju untuk mematuhi semua undang-undang hak cipta di seluruh dunia dalam penggunaan Laman Web dan Kandungan dan untuk mengelakkan sebarang penyalinan daripada Kandungan yang tidak dibenarkan.

7.3 Nama, perkataan, tajuk, frasa, logo, ikon, grafik atau reka bentuk tertentu dalam Laman Web merupakan tanda perdagangan, nama dagang, pakaian dagang dan / atau produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan MESA, rakan kongsi, pemberi lesen, penyedia kandungan, pembekal khidmat atau kontraktor MESA atau mana-mana pihak ketiga lain (secara kolektif "Tanda") dan boleh dilindungi di Kanada atau di tempat lain dan paparan mereka di Laman Web tidak menyampaikan atau membuat apa-apa lesen atau hak lain dalam Tanda. Apa-apa penggunaan mana-mana Tanda, secara keseluruhan atau sebahagian, yang boleh diakses melalui Laman Web tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada MESA atau pihak ketiga sedemikian dilarang sama sekali.

7.4 MESA menghormati hak harta intelek orang lain. Jika anda percaya bahawa karya anda telah disalin dan muncul di Laman Web dengan cara yang merupakan pelanggaran hak harta intelektual anda, sila beritahu kami dengan menggunakan Borang Sokongan yang disediakan. MESA berhak membuang kandungan yang melanggar hak harta intelektual orang lain dan menamatkan penggunaan Laman Web seperti yang dinyatakan di bawah tajuk "Penamatan Penggunaan".


8. INDEMNITY
8.1 Anda akan menanggung rugi dan menahan Wakil MESA atau MESA ("Pihak yang Ditanggung Rugi") yang tidak berbahaya dari dan terhadap sebarang tuntutan yang dibawa oleh pihak ketiga yang timbul daripada penggunaan maklumat yang diperoleh dari Laman Web dan sebarang pelanggaran Terma dan Syarat oleh anda , termasuk apa-apa penggunaan Kandungan atau Pengubahsuaian Pengguna selain yang dibenarkan secara nyata dalam Terma dan Syarat. Anda bersetuju bahawa Pihak yang Dibayar Rugi tidak mempunyai liabiliti yang berkaitan dengan mana-mana pelanggaran atau penggunaan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan dan bersetuju untuk menanggung rugi apa-apa dan semua kerugian, ganti rugi, pertimbangan, anugerah, kos, perbelanjaan dan yuran peguam Pihak Terjamin berkaitan dengannya.


9. LAMAN WEB LATIHAN DAN PEMBEBASAN
9.1 Pautan tertentu di Laman Web boleh membawa anda ke laman web lain. MESA menyediakan pautan ini hanya sebagai kemudahan. MESA tidak bertanggungjawab terhadap kandungan mana-mana halaman yang dipautkan. MESA tidak membuat perwakilan atau jaminan mengenai, dan tidak mengesahkan atau meluluskan, mana-mana laman web yang dipautkan, maklumat yang terdapat di atasnya atau mana-mana produk atau perkhidmatan yang dinyatakan. Sekiranya anda meninggalkan Laman Web melalui pautan yang terkandung di sini, dan melihat kandungan yang tidak disediakan oleh atau bagi pihak MESA, anda berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan adalah tanggungjawab anda untuk mengambil semua langkah perlindungan untuk melindungi daripada virus dan unsur-unsur yang merosakkan .

9.2 Anda diberi hak terhad dan tidak eksklusif untuk membuat hyperlink ke Laman Web. Anda bersetuju bahawa jika anda menghubungkan laman web lain ke Laman Web, laman web yang lain tidak akan (a) membuat bingkai di sekeliling mana-mana bahagian Laman Web atau menggunakan teknik lain yang mengubah persembahan visual Laman Web; (b) nyatakan bahawa MESA mengesahkan anda atau mana-mana orang lain (termasuk organisasi atau syarikat anda), atau anda atau produk atau perkhidmatan orang lain itu; (c) tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada MESA, menyiratkan suatu gabungan antara anda atau mana-mana orang lain, atau anda atau produk atau perkhidmatan orang lain dan MESA; (d) menafikan hubungan anda atau mana-mana orang lain dengan MESA atau mengemukakan maklumat atau tera yang salah, menyesatkan, menghina, memfitnah atau merosakkan atau merosakkan tentang MESA atau mana-mana produk atau perkhidmatannya; atau (e) mengandungi bahan yang boleh ditafsirkan sebagai tidak baik, berbahaya, menyakitkan hati, atau tidak tepat, atau sebaliknya melanggar Terma dan Syarat (termasuk Seksyen 6 (Penggunaan Terhad).


10. PRIVASI
10.1 MESA menghormati hak privasi anda. Semua maklumat yang MESA boleh dikumpulkan melalui Laman Web mengenai anda semasa lawatan anda ke Laman Web, adalah tertakluk kepada Penyata Privasi MESA, yang diperbadankan dengan merujuk kepada Terma dan Syarat ("Pernyataan Privasi").


11. BIDANG KUASA
11.1 Laman web dihoskan pada pelayan yang tinggal di Wilayah Quebec, Kanada dan Laman Web dikawal oleh MESA dari Wilayah Quebec, Kanada. Dengan mengakses Laman Web, anda bersetuju bahawa perjanjian ini dibentuk di Wilayah Quebec, Kanada, dan semua perkara yang berkaitan dengannya akan ditadbir oleh undang-undang Wilayah Quebec dan undang-undang Kanada, tanpa mengambil kira konflik undang-undang pengetua.

11.2 Sebarang pertikaian antara MESA dan anda atau mana-mana orang lain yang timbul daripada, berkaitan dengan atau berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Terma dan Syarat, apa-apa transaksi melalui Laman Web, atau apa-apa perkara yang berkaitan mesti diselesaikan di hadapan Mahkamah Wilayah Quebec , Kanada yang duduk di Kota Montreal ("Mahkamah"), dan dengan ini anda dengan serta-merta mengemukakan dan memperakui bidang kuasa eksklusif Mahkamah berkenaan dengan apa-apa pertikaian sedemikian.


12. PENAMATAN PENGGUNAAN
12.1 Jika anda melanggar mana-mana peruntukan Terma dan Syarat, maka anda tidak boleh lagi menggunakan Laman Web atau Kandungan yang berlaku yang disediakan melalui Laman Web. MESA, mengikut budi bicaranya, akan menentukan sama ada Terma dan Syarat telah dilanggar.

12.2 MESA atau penyedia perkhidmatannya boleh pada bila-bila masa dan atas apa-apa sebab, dengan atau tanpa sebab, dan mengikut budi bicara mereka sendiri, dengan segera: (i) menangguhkan atau menamatkan (secara keseluruhan atau sebahagian) kebenaran anda untuk menggunakan Laman Web; (ii) menangguhkan, menamatkan, menghapus atau memadamkan dan memusnahkan secara kekal, mengikut mana-mana jenis: (A) URL, alamat IP atau nama domain; atau (B) apa-apa bahan yang anda atau orang lain boleh menyiarkan atau menyerahkan kepada mana-mana atau semua Laman Web; (iii) menyekat akses kepada bahan-bahan yang disiarkan atau dihantar ke Laman Web; dan (iv) menghalang anda dari sebarang penggunaan Laman Web pada masa akan datang; semua tanpa notis terlebih dahulu atau apa-apa liabiliti kepada anda atau mana-mana orang lain, dan anda bersetuju untuk mematuhi semua langkah sedemikian.


13. LAIN
13.1 Jika atas apa-apa sebab mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten mendapati apa-apa peruntukan Terma dan Syarat atau sebahagian daripadanya adalah menyalahi undang-undang, tidak sah, atau atas apa-apa sebab yang tidak boleh dikuatkuasakan, maka peruntukan itu akan dikuatkuasakan sehingga maksimum yang dibenarkan untuk melaksanakan maksud Terma dan Syarat, dan baki Terma dan Syarat akan terus berkuatkuasa dan berkesan. Kegagalan MESA untuk menegaskan atau menguatkuasakan prestasi ketat dari mana-mana ketentuan Terma dan Ketentuan atau hak apa pun tidak boleh ditafsirkan sebagai pengabaian atas ketentuan atau hak tersebut. Anda dan MESA adalah kontraktor bebas, dan tiada agensi, perkongsian, usaha sama, hubungan pekerjaan atau francais dimaksudkan atau dibuat oleh Terma dan Syarat atau penggunaan Laman Web atau Konten oleh Anda.

13.2 Terma dan Syarat (termasuk Pernyataan Privasi) merupakan keseluruhan perjanjian antara MESA dan anda berkaitan dengan hal perkara di sini, dan menggantikan semua komunikasi, representasi atau perjanjian, sama ada secara lisan atau bertulis, antara MESA atau rakan-rakannya dan anda dengan hormat untuk perkara ini. Dalam hal sebarang konflik antara Penyata Privasi dan Terma dan Syarat, Pernyataan Privasi, yang berkenaan, akan mengawal.

13.3 Peruntukan Terma dan Syarat akan memberi manfaat kepada dan mengikat MESA dan mana-mana penyedia perkhidmatan, yang berkenaan, dan pengganti dan penerima masing-masing, dan anda dan ahli waris, pelaksana, pentadbir, pengganti dan wakil peribadi. Anda tidak boleh menyerahkan Terma dan Syarat atau hak dan kewajipan anda di bawah Terma dan Syarat tanpa persetujuan tertulis MESA, yang mungkin ditahan dalam budi bicara mutlak MESA. MESA dan penyedia perkhidmatannya boleh menetapkan terma dan syarat ini dan hak dan kewajipan masing-masing di bawah terma dan syarat ini tanpa persetujuan anda.